Английски език за софтуерни специалисти – полезни технически термини и практически съвети

13 октомври
Английски език за софтуерни специалисти – полезни технически термини и практически съвети
Английският език се превръща в задължителен за всеки софтуерен разработчик, който е решил да се развива в професията, особено ако работи в мултинационални екипи. Владеенето му е не просто допълнителен актив в списъка с умения, а необходим инструмент за всеки ИТ специалист.

Ние в DataArt отдавна сме разбрали колко е важна инвестицията в езикови познания, ето защо в офисите ни работят професионални преподаватели по английски език, които помагат на колегите ни да усъвършенстват своето ниво и да подобрят комуникационните си умения.

С тяхна помощ създадохме и настоящата статия, в която са представени полезни съвети за това как да избегнем грешките в произношението, както и някои често използвани технически термини на английски език.

Полезни съвети, свързани с произношението на английски език:

«Произношението много често се подценява, но си струва да инвестирате време и усилия в него, особено ако се налагате да комуникирате с колеги от други държави на ежедневен принцип. Дори и да владеете езика на доста добро ниво, ако не успеете да произнасяте думите така, че да ви разберат, това би създало някои проблеми», смята Дарина Цветкова, преподавател по английски език в българския офис на DataArt.

Много думи, които имат сходни еквиваленти в майчиния език, но се различават по своя модел на ударение, често са източник на грешки. Ето и някои примери:

 • automation / ˌɔːtəˈmeɪʃən / - Думите, започващи с —au често биват произнасяни неправилно. Важно е да се помни, че първият звук се реализира като единична гласна, в случая — «о»;
 • certificate / səˈtɪfɪkət / - В този случай също има намеса на майчиния език. Както ударението (което се пада върху втора сричка), така и самото произношение заслужават внимание;
 • code / kəʊd / - Дори толкова често използвана от софтуерните специалисти дума може да бъде свързана с грешки, ако я произнесете «код», както е на български език. Тогава ще сте казали нещо средно между вид риба («cod») или бебешко креватче («cot»).
 • company / ˈkʌmpəni / - друга често използвана дума, която може да създаде проблеми поради гласните;
 • expertise / ˌekspɜːˈtiːz / - тази дума, означаваща «експертни знания или умения», е полезна при официални разговори, но нейният завършек често е труден за хора, за които английският е втори език — последната гласна се произнася като дълго «i»;
 • resume, résumé / ˈrezjʊmeɪ / - подобно на други думи от френски произход, и тази дума завършва с дифтонга «eɪ». Ако произношението ви създава проблеми, посегнете към по-популярен и безопасен вариант — CV;
 • technique / tekˈniːk / и technology / tekˈnɒlədʒi / - макар и да звучат като лесни за произнасяне думи, доста често влиянието на българският език се превръща в причина вместо «к» да се използва «х» в третата буква.
 • cyber /saɪbə®/ - разликите между звуците «к» и «с», а и между късата гласна «и» и дифтонга «ай», могат да доведат до сериозно неразбирателство при комуникация.

Полезни технически термини на английски език:

 1. Algorithm / ˈælɡərɪðəm / - Алгоритъм
  Набор от инструкции, които се следват във фиксиран ред и се използват за решаване на математически проблем, създаване на компютърна програма и др .;
 2. Arrey / əˈreɪ / - Масив
  Масивът в компютърните науки е наредена последователност от елементи от един и същ базов тип. Отделен елемент на масива се указва посредством името на целия масив, последван от поредния номер (индекс) на елемента. В различните езици за програмиране масивите са изградени по различни начини.
 3. Artificial /ɑːrtəˈfɪʃəl/ — Изкуствен
  Нещо, което е нереално или не е направено от естествени неща, но е направено да бъде като нещо, което е реално или естествено, например «изкуствен интелект» (artificial intelligence, термин, който често ще срещнете под съкращението AI);
 4. Asynchronous / eɪˈsɪŋkrənəs / - Асинхронен
  Това са компютърни процеси, които се случват по различно време или с различна скорост;
 5. Augmented / ɔːɡˈmɛntɪd / - Добавен, обогатен
  Често можете да срещнете тази дума в словосъчетанието augmented reality (добавена реалност, обогатена реалност), когато се комбинират данни от реалния свят с компютърно генерирани данни. Използва се в смисъла на увеличена стойност, количество, ефективност и др.
 6. Boolean / ˈbuːliən / - Булев
  Булевата система се основава на неща, които могат да бъдат или верни, или неверни, но не и двете. В информатиката булевият тип данни е този, който има две възможни стойности (най-често обозначени като true и false). В програмите езици, които имат вграден булев тип, каквито са Pascal и Java, условните оператори, като например > и ≠ обикновено са дефинирани така, че да връщат булева стойност.
 7. Cybersecurity /ˈsaɪbəsɪˌkjʊərəti/ — Киберсигурност
  Киберсигурността е практиката за защита на системи, мрежи и програми от цифрови атаки.
 8. Database /ˈdeɪtəˌbeɪs/ — База данни
  Голямо количество данни, които са съхранявани в компютърна система, за да могат лесно да бъдат намерени и използвани.
 9. Default /dɪˈfɔːlt/ — По подразбиране
  Начинът, по който нещата са подредени по подразбиране в операционната система, приложението и т.н., освен ако не решите да ги промените.
 10. Enumerator [i´nju:mə¸reitə] - Изброител
  Използва се за назоваване на списък с неща, изброени едно по едно. В компютърните науки терминът се свърза с Машината на Тюринг.
 11. Pseudocode /ˈs(j)uːdəʊˌkəʊd/ — Псевдокод
  «Псевдoкод» е термин в информатиката, който означава да бъде описан алгоритъм или характеристика на някакъв език за програмиране, без да се използва конкретният език за програмиране. Това става, като на човешки език се опишат стъпките, които трябва да бъдат извършени от програмиста, за да се постигне желаният резултат.
 12. Scheduler/ˈʃedjuːlər/, /ˈskedʒuːlər/ — Планировчик
  Метод в програмирането, при който работата е зададена за извършване чрез компютърни операции в съответен ред. Това може да стане чрез виртуални изчислителни елементи като нишки , процеси или потоци от данни, които от своя страна използват хардуерни ресурси като процесори, мрежови връзки и т.н.
 13. Тier /’tɪə/ - Ниво
  При програмирането частите на програмата могат да бъдат разпределени между няколко нива, всяко разположено в различен компютър в мрежа. За такава програма се казва, че е многостепенна или многоетажна (multitier).
 14. Variable /ˈveəriəbəl/ — Променлива
  В програмирането променливата е място за съхранение на някаква стойност в оперативната памет на компютъра. Тя се обозначава от програмиста с име, обикновено на латиница.
 15. Wireframe /ˈwaɪəfreɪm/ — Уайърфрейм
  За съжаление, тази дума няма български еквивалент (поне засега) и означава «опростена, черно-бяла скица на елементите, съдържащи се на страниците на даден уебсайт».

Разбира се, това е един кратък списък с термини, които предстои да допълваме, но той дава основна представа за това колко важно е познаването на терминологията и как една позната дума може да има различно и специфично значение в технически контекст.

«Доброто ниво на владеене на езика може да се окаже ключов елемент в ежедневието на всеки разработчик и да се превърне в определящ фактор за подбора на кадри от международни компании, за доброто сработване с колеги в мултинационални екипи, както и за кариерното развитие», коментира Дарина Цветкова.

Според нея още при избора на тази професия всеки разработчик се сблъсква с необходимостта да се обучава с помощта на лекции, книги, видеоуроци и онлайн ресурси, които не просто преобладават на английски език, а са основно на него. Поради тази причина допълнителните квалификации, така необходими за всеки специалист, също са свързани с добро познаване на термините, а те се променят и обогатяват непрестанно. Това изисква инвестиции на време и усилия за подобряване на знанията, както в технически аспект, така и по отношение на английския език.