Професия „IT Project Manager“

Професия „IT Project Manager“
Бизнесът става все по-зависим от технологиите, а технологиите – от човешкия ресурс. Ето защо, ИТ отделите и компаниите, разработващи софтуер, все по-често наемат професионалисти, ангажирани с управлението на проекти. Именно ИТ проектните мениджъри са хората, които ръководят и координират цялостния процес по изграждането на даден софтуерен продукт и това той да посрещне нуждите и изискванията на клиента или компанията.

Каква е ролята на мениджъра на ИТ проекти?

Бързите промени в ИТ сферата и в бизнеса като цяло изискват  подобрения в технологиите и бизнес проEцесите на компаниите. Това прави ролята на проектния мениджър все по-важна и търсена в днешно време.

„Функцията на ръководителя на ИТ проект може да е изключително разнообразна. Някои проекти са малки и може да отнемат само една седмица, докато други големи проекти могат да отнемат месеци или дори години“, смята Милен Методиев, IT Project Manager в DataArt,  и допълва: „Едва ли има универсален отговор за това каква е ролята на ръководителя на ИТ проект, тъй като тя е различна в различните компании и ИТ отдели. Например, в някои компании мениджърите на проекта са отговорни най-вече за комуникацията  с клиента, в други – човекът, заемащ тази длъжност, е ангажиран с управлението на екипа от програмисти, с разпределението на задачите и с координацията на тяхното изпълнение“.

Извършвани дейности

За различните проекти и бизнес модели отговорностите на проектния мениджър варират, но най-общо могат да бъдат синтезирани така:

 • Разработване на проектни планове, цели и бюджети
 • Идентифициране на необходимите ресурси
 • Разработване на графици и методи за измерване на резултатите
 • Ръководене и извършване на стратегически анализ на проекта
 • Организиране и управление на всички фази на проекта, за да се осигури своевременното му приключване
 • Координиране на членовете на екипа по проекта; възлагане на индивидуални отговорности
 • Комуникация с клиента/възложителя на проекта и провеждане на регулярни срещи
 • Анализ на бизнес казуса и отчитането на влиянието на различни фактори като разходи, ресурси, приходи и ползи
 • Проследяване на ключовите етапи на проекта и адаптиране на проектни планове за посрещане на нуждите на бизнеса
 • Изграждане на стабилни и продуктивни взаимоотношения с всички заинтересовани страни

Комуникационните умения са ключови

Голяма част от работата на проектния мениджър е свързана с общуването с хора, при това от различен тип - представители на бизнеса, експерти от маркетинг отдела, програмисти, QA специалисти. Комуникацията и т.нар. „soft skills” са от огромно значение. Мениджърът на ИТ проект, със своите умения да изгражда и управлява взаимоотношения на всички нива и между всички заинтересовани страни, е от ключово значение за успешното изпълнение на поставените пред проекта задачи. „Често се случва така, че проектният мениджър се сблъсква с противоречиви изисквания от страна на клиента или дори с липса на консенсус между участниците в изпълнението на проекта. В ИТ сферата това е особено валидно, тъй като хората с технически умения често не са на едно мнение с представителите на бизнеса и проектният мениджър трябва да се справи с тези разногласия“, коментира Милен Методиев от DataArt.

Какви други личностни качества са необходими?

Повечето работодатели ще търсят за подобна позиция експерт, който е добър организатор, притежава лидерски качества и който показва отлични умения за управление на времето и приоритетите. В допълнение към това, човекът, занимаващ се с управление на ИТ проекти, би следвало да притежава и качества като:

 • Аналитично мислене
 • Способност за управление на рисковете по проекта.
 • Умения за  използване на общоприети практики и процеси на проекти: планиране, проследяване и др.
 • Способност за водене на преговори с клиенти (анализ на очакванията на клиента, събиране на обратна информация за услугата, разрешаване на конфликтни ситуации).
 • Разработване на проектната документация и работа с нея.
 • Добро познаване на мотивационните принципи и методи за оценка на членовете на екипа.
 • Езикови умения – в много случаи се налага работа в международна среда, където английският език е задължителен, а всеки друг език би бил плюс.

Нужно ли е ИТ проектният мениджър да има опит като програмист и да притежава солидни технически познания?

По този въпрос съществуват противоречиви мнения, но като цяло практиката показва, че голяма част от мениджърите на ИТ проекти не са се занимавали активно с програмиране и въпреки това успешно се справят със задачите си.

“Добър ръководител на ИТ проект не е непременно добър програмист, както и обратното. Но със сигурност добрият ръководител на проект, не само в тази сфера, но и като цяло, е този, който умее да бъде организиран, рационален, който разбира целите на проекта и свързания с него бизнес и е добър мотиватор за екипа си. Техническите умения са важни, но те са допълнителен бонус и ако един човек притежава гореизброените качества и има технически опит, това му дава допълнително предимство. Така проектният мениджър по-лесно ще разбере техническия аспект на изискванията на клиента, както и доводите и проблемите на хората от екипа“, смята Милен Методиев.

Потенциални работодатели

Позицията на IT Project Manager може да е нужна за различни видове бизнес, но най-често този тип специалисти се търсят за следните индустрии:

 • Технологични компании
 • Фирми за финансови услуги
 • Здравеопазване
 • Медии и комуникации
 • Производство
 • Комунални услуги
 • Търговия на дребно / дистрибуция

Интервю за работа за позицията на „IT Project Manager”- как да се подготвите?

Ако ви предстои интервю за работа за такава позиция, е добре да се подготвите предварително, като проучите индустрията, в която оперира компанията или клиентите й. Възможно е да ви зададат най-разнообразни въпроси, но бихте могли да си помогнете, като предварително си дадете отговор на следните от тях:

 1. С какви методологии за управление на ИТ проекти сте запознат?
 2. Имате ли опит в управлението на проект в съответната област / индустрия и познавате ли терминологията й?
 3. Какви подходи и показатели използвате, за да определите дали даден проект върви по план и изпълнява целите си?
 4. Как бихте описали вашият стил на комуникация и лидерските си умения?
 5. Как бихте помогнали на екипа да приоритизира няколко задачи, които са спешни?
 6. Каква е стратегията ви за работа с един от членовете на екипа, който не е толкова добър, колкото останалите?
 7. Как бихте описали резултата от последния си проект?
 8. Кой според вас е най-трудният аспект на работата като ИТ проектен мениджър?
 9. Какъв подход ще предприемете, ако проектът срещне пречка и не върви по план, въпреки най-добрите усилия от страна на екипа?
 10. Кои според вас са най-честите причини за провала на един ИТ проект?